Projekty

Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie dla województwa mazowieckiego

Celem projektu realizowanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było opracowanie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie na potrzeby tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Firma GISonLine w roku 2018 wykonała analizy dla 1.117,258 km dróg w obrębie województwa mazowieckiego.

Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie dla województwa mazowieckiego
01.
Wyzwania
 • Równoległa analiza danych w środowisku GIS oraz SoundPLAN
 • Brak spójnej i aktualnej bazy danych źródłowych
 • Duży zakres danych i usług
 • Zebranie danych z urzędów gmin i PODGiK
 • Migracja danych ewidencyjnych
 • Digitalizacja materiałów analogowych
 • Stworzenie spójnej, funkcjonalnej bazy danych
 • Modelowanie danych
02.
Cele
 • Wykonanie obliczeń akustycznych
 • Wykonanie map akustycznych do wykorzystania dla państwowego monitoringu środowiska
 • Wykonanie map akustycznych do wykorzystania ich do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem
 • Wykonanie map akustycznych do informowania społeczeństwa o zagrożeniu środowiska hałasem,
 • Przygotowanie niezbędnych raportów do przekazania Komisji Europejskiej dotyczących sporządzonych map hałasu
03.
Rozwiązania
 • Sporządzenie 9 tysięcy map tematycznych
 • Wykonanie analiz oddziaływania hałasu na środowisko i człowieka
 • Opracowanie danych dla państwowego monitoringu środowiska
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych