Projekty

System GRIDonLine  w PKP Energetyka S.A.

Firma GISonLine wykonała dla PKP Energetyka S.A. kompleksowe wdrożenie Systemu GIS opartego o autorskie rozwiązanie pod nazwą GRIDonLine. PKP Energetyka S.A. specjalizuje się w sprzedaży i dostarczaniu energii elektrycznej do sieci trakcyjnych i biznesowych i pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego transportu kolejowego na terenie całego kraju. Dlatego też informacja o tym gdzie dokładnie jest zlokalizowany majątek spółki oraz w jakim jest on stanie technicznym była informacją krytyczną dla całego przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem projektu była inwentaryzacja i paszportyzacja całego liczącego ponad 20 tys km sieci majątku. Prace zostały zrealizowane w przeciągu 12 miesięcy w trakcie których wykonano szereg usług i dostaw począwszy od usług doradczych i konsultingowych, przez wdrożenie, paszportyzację i inwentaryzację aż po kontrolę jakości utworzonej bazy danych zawierającej aktualne dane o sieci dystrybucyjnej.  Skala i zakres projektu, bardzo krótki czas realizacji, dostawa licencji i sprzętu, wysokie wymagania jakościowe to tylko niektóre z problemów przed którymi stanął nasz zespół. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, nowoczesnej technologii i pełnym zaangażowaniu w projekt wszystkich interesariuszy projekt zakończył się sukcesem w zakładanym terminie. Obecnie system jest używany w całym przedsiębiorstwie przez około 2000 tys pracowników i usprawnia procesy eksploatacyjne, rozwojowe i inwestycyjne i jest ciągle rozwijany o nową funkcjonalność.

 

PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Szczegóły projektu
01.
Cele

Celem projektu było stworzenie aktualnej bazy danych o majątku dystrybucyjnym przedsiębiorstwa oraz wdrożenie Systemu GIS pozwalającego utrzymać dane w wysokiej jakości, aktualności oraz usprawnić procesy zarządzania majątkiem. System został tak zaprojektowany aby każdy z pracowników spółki mógł znaleźć szybko odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Gdzie znajdują się urządzenia tworzące naszą sieć?
 • Jaka jest ilość tych urządzeń?
 • Jaki jest ich stan techniczny?
 • Kiedy obiekt został zainstalowany lub wymieniony?
 • Jak dokładnie obiekt wygląda?
02.
Wyzwania

Do największych wyzwań projektu zaliczyć należy:

 • Bardzo krótki czas realizacji
 • Bardzo duży zakres prac
 • Wysokie wymagania jakościowe
 • Brak danych źródłowych o majątku dystrybucyjnym
 • Stopień skomplikowania sieci
 • Przestrzenne rozproszenie sieci na terenie całego kraju
 • Ilość osób zaangażowanych w prace projektowe (ponad 400 osób)
Galeria realizacji
Zakres usług
1

Konsultacje i doradztwo

2

Dostawa urządzeń i licencji

3

Wdrożenie systemu GIS

 

4

Paszportyzacja i Inwentaryzacja

5

Kontrola jakości

6

Procedury Utrzymania Danych

1. Konsultacje i doradztwo

Pierwszym etapem prac projektowych były usługi konsultingowe skupione wokół prac analitycznych i doradczych w trakcie których wykonaliśmy:

 • Audyt Danych – Przedmiotem prac była analiza danych źródłowych będących w posiadaniu Zamawiającego wraz z oceną ich przydatności, wskazaniem braków i sposobem ich eliminacji. Efektem prac było repozytorium danych będących głównym zasobem danych wykorzystywanych w projekcie.
 • Opracowania metodyki i procedur realizacji Inwentaryzacji i Paszportyzacji majątku dystrybucyjnego będącego własnością PKP Energetyka S.A. Wspólnie z zamawiającym opracowaliśmy szczegółowa procedurę realizacji prac w terenie uwzględniającą zakres zbieranych danych, sposób wykonywania zdjęć obiektów i pomiarów GPS.
 • Opracowanie metodyki aktualizacji danych systemu GIS,
 • Opracowanie metodyki kontroli jakości danych będących wynikiem Inwentaryzacji i Paszportyzacji,
 • Opracowanie modelu danych elektroenergetycznych systemu GIS, wraz z utworzeniem słowników urządzeń elektroenergetycznych,
 • Przygotowano i zrealizowano dedykowane szkolenia z realizacji prac inwentaryzacyjnych i aktualizacji danych w systemie GIS w terenie dla ponad 400 pracowników skierowanych do realizacji projektu.

2. Dostawa urządzeń

Dostarczyliśmy niezbędny sprzęt do realizacji prac inwentaryzacyjnych. W trakcie realizacji przetestowaliśmy kilkanaście różnych tabletów wraz z akcesoriami i różne aparaty fotograficzne. Musiały one spełniać restrykcyjny normy jakościowe i być gotowe do wielogodzinnej pracy w trudnych warunkach terenowych. Dostarczyliśmy również licencje oprogramowania ESRI niezbędne do wdrożenia systemu GIS oraz z ortofotomapę dla całego kraju, która pełniła rolę głównego podkładu mapowego w dalszym toku prac projektowych.

 

3. Paszportyzacja i inwentaryzacja

Wykonaliśmy paszportyzacje i inwentaryzację majątku dystrybucyjnego spółki. W wyniku prac utworzono przestrzenną bazę danych zawierającą aktualną sieć dystrybucyjną o łącznej długości około 20 tys. km. W skład majątku wchodziły urządzenia prądu stałego i zmiennego wszystkich poziomów napięć. Z uwagi na niewielką ilość danych źródłowych, krótki czas realizacji oraz wysokie wymagania jakościowe klienta prace podzielono na dwa etapy z których każdy był realizowany w ściśle określony sposób.

Pierwszym etapem prac była paszportyzacja majątku na podstawie danych będących w posiadaniu zamawiającego gdzie głównym celem było określenie lokalizacji obiektów wraz z inicjalnym wypełnieniem danych.

Etap drugi polegał na uzupełnieniu tych danych w drodze inwentaryzacji terenowej o brakujące dane, dokładny pomiar lokalizacji z wykorzystaniem GPS oraz zdjęcia dokumentujące stan techniczny poszczególnych obiektów. Na niektórych odcinkach sieci do celów inwentaryzacyjnych wykorzystano bezzałogowe systemy latające (drony) jako narzędzia wspierające pozyskanie najbardziej aktualnych danych o posiadanym majątku.

4. Wdrożenie systemu GIS

W ramach wdrożenia systemu GIS dostarczono kompleksowy, modułowy system GRIDonLine wspierający procesy inwentaryzacji, paszportyzacji i zarządzania majątkiem sieciowym. System oparty o technologię lidera rynku GIS na świecie firmy ESRI Inc.

System GRIDonLine to kompleksowy system GIS wspierający procesy zarządzania majątkiem sieciowym. Modułowa budowa umożliwia dużą elastyczność oraz dostosowanie funkcjonalności do określonych potrzeb. System zawiera moduły dedykowane do pracy w biurze, w terenie oraz dla kadry zarządzającej projektem, wszystkie moduły korzystają ze wspólnych danych przechowywanych w jednej bazie danych, co zapewnia dostęp do najnowszych informacji.

System jest oferowany w zamkniętej prywatnej chmurze lub jako usługa SaaS. Umożliwia szeroki dostęp do zasobów danych firmy bez względu na lokalizację, zarówno w terenie jak i w biurze. Jest oparty o nowoczesne mechanizmy bazodanowe i technologie web. Podstawowe cechy systemu:

 • Centralna Baza Danych
 • Modułowa budowa dedykowana do różnych potrzeb użytkowników: Edytor, Teren, Manager
 • Tryb pracy offline i online

Dowiedź się więcej

5. Kontrola jakości

Ostatnim etapem projektu było wykonanie kontroli jakości danych pochodzących z inwentaryzacji. Kontroli podlegały przede wszystkim zgodność pozyskania danych z przyjętą procedurą, kompletność pozyskiwanych danych, kompletność i jakość wykonanych zdjęć. Po weryfikacji poprawności danych kontrolowano sposób  ich integracji w systemie w tym poprawność topologiczną i spójność logiczną utworzonej sieci. Wszelkie identyfikowane braki były w trybie pilnym uzupełnianie przez dedykowaną ekipę terenową.

Technologia i rozwiązania

Do realizacji prac projektowych została wybrana sprawdzona technologia informatyczna oparta o rozwiązania światowego lidera GIS firmy ESRI Inc, w oparciu o którą wdrożono autorski system GRIDonLine wspomagający proces inwentaryzacji, paszportyzacji i zarządzanie majątkiem sieciowym.  System modułowy składający się z trzech aplikacji Edytor, Teren i Manager działających w oparciu o centralną bazę danych, w prosty i intuicyjny sposób umożliwił przeprowadzenie całości prac. Główne elementy i stosowane technologie:

 • ArcGIS Serwer, ArcGIS Desktop
 • Microsoft
 • Metodyka Agile
 • Baza Danych MS SQL umieszczona w chmurze obliczeniowej jako Centralną Bazę Danych Systemu
 • Technologia WWW dzięki której w prosty i intuicyjny sposób udostępniono narzędzia do inwentaryzacji i paszportyzacji
 • Drony jako element wspomagający prace inwentaryzacyjne
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych